Polityka prywatności i plików cookies

Poniższy dokument opisuje zasady zbierania oraz postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies na witrynie internetowej www.kosmetyka-tarabura.eu.

Administratorem witryny jest Barbara Tarabura, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Gabinet Kosmetyczny Barbara Tarabura", ul. Podhalańska 16, 40-215 Katowice, NIP 541338583.

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem email kontakt@kosmetyka-tarabura.eu.

§1. Definicje

Dla interpretacji terminów stosuje się poniższy słowniczek.

 1. Administratorem danych jest Barbara Tarabura, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Gabinet Kosmetyczny Barbara Tarabura" ul. Podhalańska 16, 40-215 Katowice.

 2. Użytkownikiem jest każdy podmiot lub osoba, która korzysta z witryny.

 3. Pod pojęciem witryna/witryna internetowa rozumie się stronę internetową dostępną pod adresem www.kosmetyka-tarabura.eu.

 4. Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Usługodawcą jest osoba lub instytucja świadcząca usługi.

 6. Usługodawcą na witrynie www.kosmetyka-tarabura.eu jest Administrator.

 7. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

§2. Dane osobowe

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 3. Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

  • w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli skorzystał z formularza kontaktowego na witrynie.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na stronie.

 5. Użytkownik ma prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 6. Dane osobowe podawane w formularzach na witrynie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Nie będą także w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej.

 8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 12. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako "UODO").

§4. Formularze

Administrator witryny www.kosmetyka-tarabura.eu stosuje formularz kontaktowy, który umożliwia wysłanie wiadomości email do Administratora witryny. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§5. Pliki cookies

 1. Witryna www.kosmetyka-tarabura.eu używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się z witryną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy.

 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez witrynę www.kosmetyka-tarabura.eu w celu optmalizacji działań.

 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.

 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny.

 6. Dodatkowe dane osobowe takie, jak adres e-mail zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.